KUARPAY - ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FUNKTIONSHYRA AV KUARHAND


1 Bakgrund & Definitioner

Dessa allmänna villkor för funktionshyra utgör del av det Avtal som har ingåtts mellan Kuarpay och Kund och reglerar Parternas mellanhavanden avseende funktionshyra.


Definitioner
Definierade uttryck i Avtalet ska ha den betydelse som anges nedan. Samtliga angivna definitioner ska om annat inte uttryckligen anges avse såväl 1) singularis som pluralis, och 2) bestämd som obestämd form av respektive definition. 

”Allmänna villkoren” avser Kuarpay ABs vid var tid gällande allmänna villkor. 
”Avtalet” avser 1) Betalningsvillkoren, 2) de Allmänna villkoren, 3) de Särskilda villkoren för funktionshyra, 4) de Särskilda villkoren för service och support, 5) eventuella Särskilda villkor för nya tjänster, 6) vid var tid gällande Instruktioner och Föreskrifter, och 7) övriga bilagor som uttryckligen har angetts tillhöra Avtalet (dokumenten under 1) – 7) benämns tillsammans även ”Avtalsdokumenten”). 
”Avtalsdagen” har den betydelse som anges i punkt 2.1 i de Allmänna villkoren. 
”Bankdag” avser veckodag då bankerna i allmänhet är öppna i Sverige (dvs. ej lördagar och svenska helgdagar). ”Betalningsvillkoren” har den betydelse som anges i punkt 4.1 i de Allmänna villkoren. 
”Force Majeurehändelse” har den betydelse som anges i punkt 8.1 i de Allmänna villkoren. 
”Funktionshyra” har den betydelse som anges i punkt 1.3 i de Allmänna villkoren. 
”Föreskrifterna” har den betydelse som anges i punkt 4.3 i de Särskilda villkoren för funktionshyra. 
”Grundsupport” har den betydelse som anges i punkt 3.1 i de Särskilda villkoren för service och support. ”Hyresavgiften” har den betydelse som anges i punkt 8.1 i de Särskilda villkoren för funktionshyra. 
”Hårdvaran” har den betydelse som anges i punkt 1.3 i de Allmänna villkoren.
 ”Instruktioner” avser av Kuarpay vid var tid skriftligen och/eller muntligen meddelade föreskrifter, anvisningar, rutinbeskrivningar o.d. 
”Kunden” har den betydelse som anges i punkt 1.1 i de Allmänna villkoren. 
”Kuarpay” har den betydelse som anges i punkt 1.1 i de Allmänna villkoren.
”Leveransdagen” har den betydelse som anges i punkt 3.2 i de Särskilda villkoren för funktionshyra. 
”Mjukvaran” har den betydelse som anges i punkt 1.3 i de Allmänna villkoren. 
”Nya Tjänster” har den betydelse som anges i punkt 1.5 i de Allmänna villkoren.  
”Part” har den betydelse som anges i punkt 1.2 i de Allmänna villkoren. 
”Parterna” har den betydelse som anges i punkt 1.2 i de Allmänna villkoren. 
”Supporttid” har den betydelse som anges i punkt 3.1 i de Särskilda villkoren för service och support. ”Supporttjänster” har den betydelse som anges i punkt 3.1 i de Särskilda villkoren för service och support. 
”Särskilda Villkor”, de Särskilda villkoren för funktionshyra, de Särskilda villkoren för service och support och eventuella Särskilda villkor för nya tjänster. 
”Särskilda villkor för funktionshyra”  avser Kuarpays vid var tid gällande särskilda villkor för funktionshyra
”Särskilda villkor för nya tjänster” avser Kuarpays vid var tid gällande särskilda villkor för eventuella Nya Tjänster.
”Särskilda villkor för service och support” avser Kuarpays vid var tid gällande särskilda villkor för service och support.
”Terminal” avser teknisk utrustning som presenterar t.ex. summa och QR-kod.
”Utbytesservice” har den betydelse som anges i punkt 3.2 i de Särskilda villkoren för service och support. ”Utrustningen” har den betydelse som anges i punkt 1.3 i de Allmänna villkoren.

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkoren”) utgör del av det avtal (”Avtalet”) som har ingåtts mellan KuarPay AB, 559124-3984, (”Kuarpay”) och i Avtalet angiven kund (”kund”).

1.2 Kuarpay och kunden benämns i det följande gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”.

1.3 Kuarpay tillhandahåller (direkt eller indirekt genom underleverantör) funktionshyra av terminaler samt eventuella

medföljande tillbehör (”Hårdvaran”) med tillhörande mjukvara (”Mjukvaran”) och dokumentation (gemensamt ”Utrustningen”) för hantering av betalningar via bl.a. Swish. 
1.4 Kuarpay tillhandahåller kunden ett tjänstepaket bestående av: a. Funktionshyra i enlighet med vad som anges i Avtalet, dessa Allmänna villkor och de Särskilda villkoren för funktionshyra; och b. Supporttjänster i enlighet med vad som anges i Avtalet, dessa Allmänna villkor och de Särskilda villkoren för service och support.

1.5 Efter överenskommelse mellan Parterna kan Kuarpay även komma att tillhandahålla Kunden andra lösningar och tjänster (”Nya Tjänster”) i enlighet med vad som anges i Avtalet (som i sådant fall ska uppdateras eller kompletteras med sådana Nya Tjänster).

1.6 Dessa Allmänna villkor reglerar vissa generella frågor mellan Parterna och kompletteras av de Särskilda Villkoren. I händelse av konflikt mellan dessa Allmänna villkor och de Särskilda Villkoren ska de Särskilda Villkoren ha företräde.

1.7 Definierade uttryck i Avtalet ska ha den betydelse som anges under punkt 1 Definitioner.

För undvikande av tvivel ska definierade uttryck ha samma betydelse i samtliga Avtalsdokument, om inte annat uttryckligen anges.

2 Avtalstid m.m.

2.1 Avtalet anses ingånget och börjar gälla den dag Kuarpay bekräftar beställningen (”Avtalsdagen”). Kuarpay underrättar kunden vi e-mail om att beställningen har beviljats och att Avtalet därmed har trätt i kraft, genom beställningsbekräftelsen.

2.2 Uppsägning av Avtalet ska ske skriftligen i enlighet med punkt 11 nedan, med iakttagande av en kalendermånads uppsägningstid.

3 Priser

3.1 För det tjänstepaket som Kuarpay tillhandahåller enligt Avtalet ska kunden betala de priser och avgifter som Kuarpay vid var tid allmänt tillämpar och som finns tillgängliga i Avtalet, i sådan valuta som

däri anges. Alla priser och avgifter anges exklusive eventuell moms och frakt, om annat inte uttryckligen anges.

3.2 Om Kunden förorsakar Kuarpay administrativt arbete, som går utöver Kuarpays åtaganden enligt Avtalet, har Kuarpay rätt att ta ut en administrativ avgift av Kunden enligt vid var tid gällande prislista.

3.3 Kuarpay har rätt att när som helst ändra sina priser och avgifter. Sådana ändringar träder i kraft tidigast trettio (30) kalenderdagar efter det att Kunden har informerats om ändringen.

3.4 Kuarpay förbehåller sig rätten att efterfakturera belopp som inte fakturerats vid den ordinarie faktureringen, oberoende anledningen därtill.

3.5 Priserna är angivna i 2019 års prisnivå. Kuarpay äger rätt att en gång per år vid varje årsskifte ändra priserna i överensstämmelse med SCB:s SNI 2007 J (AKI). Basmånad för indexuppräkning är augusti och första prisjustering sker i januari 2020.

 

4 Betalningsvillkor

4.1 För det tjänstepaket som Kuarpay tillhandahåller enligt Avtalet gäller de betalningsvillkor som Kuarpay vid var tid allmänt tillämpar och som anges i Avtalet (tillsammans med punkt 4.2 nedan ”Betalningsvillkoren”).
Månadsavgifter faktureras kvartalsvis i förskott om inget annat avtalats.

4.2 Om betalning inte sker i rätt tid har Kuarpay rätt till dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen (1975:635) från förfallodagen till dess full betalning har erlagts. Kuarpay har även rätt till ersättning för kostnader för indrivning

av förfallet belopp.

5 Förtida uppsägning

5.1 Kunden har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kuarpay väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom trettio (30) kalenderdagar från det att Kunden

skriftligen påpekat åsidosättandet.

5.2 Kuarpay har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande 1) om Kunden väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet (bl.a.om betalning inte sker enligt Betalningsvillkoren), 2) om Kuarpay vid en

samlad bedömning gör det sannolikt att Kunden måste anses vara delaktigt i, eller på annat sätt ha samröre med, brottslig verksamhet, 3) om Kunden lämnat felaktiga, ofullständiga eller vilseledande

uppgifter, 4) om Kundens betalningsförmåga enligt Kuarpays bedömning kan ifrågasättas, 5) om Kunden enligt Kuarpays skäliga bedömning kan förväntas hamna på obestånd, 6) om Kunden, enligt Kuarpays skäliga bedömning,

genom sitt handlande/verksamhet kan skada eller skadar Kuarpays anseende, eller 7) vid de uppsägningsgrunder som anges i de Särskilda Villkoren.

6 Konsekvenser av Avtalets upphörande 
6.1 Avtalets upphörande (oavsett anledning) ska inte påverka Parts rättigheter och/eller skyldigheter som har uppkommit före tidpunkten för Avtalets upphörande. 
6.2 Vissa särskilda konsekvenser av Avtalets upphörande anges i de Särskilda Villkoren, bl.a. har Kuarpay rätt att omedelbart stänga av Utrustningen samt ska Kunden returnera Utrustningen och, vid Kuarpays uppsägning av Avtalet i förtid, ersätta Kuarpay för Hyresavgifter för den återstående avtalstiden. 

7 Ansvarsbegränsning 
7.1 Kuarpays sammantagna ersättningsskyldighet under Avtalet ska under inga omständigheter överstiga ett belopp motsvarande två (2) prisbasbelopp enligt 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken (2010:110). 
7.2 Oaktat vad som i övrigt anges i Avtalet ansvarar Kuarpay inte under några omständigheter för indirekt skada eller följdskada såsom exempelvis utebliven vinst, förlorad good will, minskad omsättning eller uteblivna affärsmöjligheter. 7.3 Om Kunden inte skriftligen och omedelbart, men senast inom fyrtiofem (45) kalenderdagar från det att grunden för ett anspråk blev eller borde ha blivit känd för Kunden, framställt krav som grundar sig på fel från Kuarpays sida som Kuarpay enligt detta Avtal ansvarar för ska Kundens rätt att framställa anspråk vara förfallen, om annat inte uttryckligen anges i Avtalet. Anspråk mot Kuarpay förfaller om skiljeförfarande inte inleds inom ett (1) år från det att grunden för anspråket blev eller borde ha blivit känd för Säljföretaget.

 

8 Force majeure

8.1 Om fullgörandet av Parts åtaganden enligt Avtalet förhindras eller avsevärt försvåras av omständighet som Part inte kunnat råda över (s.k. 5 ”Force Majeure-händelse”), exempelvis krig, krigsliknande händelser, terroristaktioner, införsel- eller utförselförbud, naturkatastrof, inskränkningar i den allmänna samfärdseln, brist eller dröjsmål i energiförsörjning eller telefonförbindelse, DDoS-angrepp, datorvirus, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lag, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand eller översvämning, omfattande förlust eller förstörelse av annan egendom än Hårdvaran, förlust av data, eller olyckshändelse av större omfattning samt fel eller försening i produkter eller tjänster från underleverantör på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från påföljder. Om Part påkallar befrielse enligt denna punkt 8.1 ska sådan Part om möjligt och utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra Parten härom. 
8.2 Har Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under en sammanhängande period om mer än trettio (30) kalenderdagar på grund av i punkt 8.1 ovan angiven omständighet, har vardera Part rätt att utan ersättningsskyldighet frånträda Avtalet med trettio (30) kalenderdagars varsel.

 

9 Sekretess

9.1 Innehållet i Avtalet, med undantag för sådant innehåll som finns tillgängligt på Kuarpays hemsida inklusive dessa allmänna villkor, är konfidentiellt och Parterna har inte rätt att till tredje part lämna ut uppgift om Avtalets innehåll. Inte heller har Part rätt att till tredje part lämna ut uppgift om den andre Partens verksamhet som är att betrakta som affärseller yrkeshemlighet.
9.2 Denna punkt 9 ska gälla även efter Avtalets upphörande.

 

10 Överlåtelse

10.1 Kund får inte överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Kuarpays skriftliga medgivande.

10.2 Kuarpay får helt eller delvis överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till annan utan Kundens medgivande.

11 Meddelanden

Meddelanden enligt Avtalet ska vara skriftliga, författade på svenska eller engelska, och överlämnas personligen eller skickas med bud, rekommenderat brev eller som en pdf.-fil bifogad till e-post, till Parternas i Avtalet angivna adresser. Meddelande som har sänts till Part ska anses ha kommit Part tillhanda vid leverans, förutsatt att när en leverans sker

efter ordinarie arbetstid ska meddelandet anses ha kommit Part tillhanda vid inledningen av ordinarie arbetstid nästföljande Bankdag. I detta hänseende avses med ordinarie arbetstid Bankdagar klockan 09.00- 17.00.

 

12 Ändringar

12.1 Om inte annat anges särskilt häri ska ändringar av och tillägg till Avtalet vara skriftliga och undertecknade av Parterna för att vara bindande.

12.2 Kuarpay har rätt att när som helst ändra dessa Allmänna villkor, de Särskilda Villkoren utan att i förväg inhämta

Kundens godkännande. I sådant fall ska Kuarpay omgående tillställa Kunden den nya versionen av de Allmänna villkoren, Särskilda Villkoren eller upplysa Kund om var de tillhandahålls. Om Kunden inte accepterar aviserade väsentliga ändringar ska Kunden omedelbart meddela Kuarpay om detta och Parterna ska inleda diskussioner i god anda i syfte att träffa en överenskommelse om ändringarna. Har Parterna inte inom trettio (30)

kalenderdagar träffat en överenskommelse ska vid tidpunkten för ändringen gällande version av relevanta Allmänna villkor, Särskilda Villkor fortsätta att tillämpas mellan Parterna alternativt har Kuarpay rätt att säga upp Avtalet till upphörande per dagen för ändringarnas ikraftträdande, eller, om sådan dag redan har passerat, till omedelbart upphörande. Om Kunden inte meddelat Kuarpay att Kunden inte accepterar ändringarna före den dag de träder i kraft,

anses Kunden ha godkänt dem.

 

13 Övrigt

13.1 Parterna ska inte, utöver vad som följer av Avtalet, ha rätt att företräda varandra, eller nyttja varandras varumärken, firmor eller know-how utan den andra Partens skriftliga medgivande. Sådan rätt till användning

medför inte skapande av någon rättighet och ska med omedelbar verkan upphöra samtidigt som Avtalet upphör.

13.2 Rubriker i Avtalet finns angivna endast för att underlätta läsandet och ska inte påverka tolkningen av Avtalet.

13.3 Kuarpay har rätt att anlita underleverantör eller tredje parter utan Kundens medgivande. Kuarpay ansvarar för underleverantörs eller tredje parts samtliga åtgärder eller handlingar och underlåtenhet som om Kuarpay självt vidtagit handlingen eller åtgärden eller underlåtit att vidta en handling eller åtgärd.

13.4 Avtalet (inklusive Avtalsdokumenten) utgör Parternas fullständiga reglering av de frågor som Avtalet berör. Alla muntliga eller skriftliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av Avtalet.

13.5 Om någon bestämmelse i Avtalet (inklusive Avtalsdokumenten) på grund av tvingande lag eller genom myndighetsbeslut helt eller delvis befinns vara eller förklaras ogiltig, icke verkställbar eller på annat sätt utan bindande rättslig verkan, ska bestämmelsen och övriga villkor i Avtalet gälla i den utsträckning lagen eller beslutet tillåter.

13.6 Vardera Part är ansvarig för att informera sin berörda personal om innehållet i Avtalet.

14 Tillämplig lag och tvister

14.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet.

14.2 Tvister angående Avtalet, dess verkställande, tolkning och/eller tillämpning eller annat rättsförhållande som har samband med Avtalet ska i första hand lösas genom förhandlingar mellan Parterna.

14.3 Tvist som uppstår i anledning av Avtalet, och som inte inom trettio (30) kalenderdagar kunnat lösas enligt punkt 14.4 ovan, ska slutligt avgöras vid allmän domstol i Sverige med Stockholms tingsrätt som första instans.

 
KUARPAY - SÄRSKILDA VILLKOR FÖR FUNKTIONSHYRA

1 Bakgrund 
Dessa Särskilda villkor för funktionshyra utgör del av det Avtal som har ingåtts mellan Kuarpay och Kunden och reglerar Parternas mellanhavanden avseende funktionshyra.

2 Kuarpays åtaganden

2.1 Kuarpay åtar sig att tillhandahålla Utrustningen för bl.a. skapande av QR-kod i enlighet med

vad som anges i Avtalet.

2.2 En förutsättning för att Kunden ska kunna använda Utrustningen i syfte att skapa QR-kod för swishbetalning är att Kunden vid var tid har ett gällande avtal för Swishbetalning.

 

3 Leverans, undersökningsplikt m.m.

3.1 Leverans av Utrustningen sker till den i Avtalet angivna leveransadressen. Utrustningen skickas på Kundens bekostnad.

3.2 Utrustningen ska anses vara levererade den dag Kuarpay avlämnat Utrustningen till Kunden eller till transportör för vidarebefordran till den i Avtalet angivna leveransadressen.

3.3 Kunden ansvarar för att installera Utrustningen enligt medföljande installationsguide. Kunden ska så snart som möjligt efter mottagandet undersöka Utrustningen i enlighet med gott handelsskick

(inklusive undersöka att swishnumret, såsom detta är programmerat i Utrustningen, är korrekt). Om ovan nämnda undersökning av Utrustningen påvisar felaktigheter, ska Kunden genast meddela Kuarpay. Om sådant meddelande inte har kommit Kuarpay tillhanda inom trettio (30) kalenderdagar från Leveransdagen, eller för det fall Kunden börjar använda Utrustningen, anses Utrustningen vara levererad i felfritt skick.

3.4 Försenad leverans berättigar inte till hävning av Avtalet, skadestånd eller annan påföljd.

4 Kundens åtaganden m.m.

4.1 Kunden hyr Utrustningen i syfte att möjliggöra för Kunden att bl.a. skapa QR-koder för swish.

Kunden har endast rätt att använda Utrustningen för avsett syfte och i enlighet med Avtalet, Utrustningens användarmanual samt vid var tid gällande instruktioner och rekommendationer från Kuarpay.

4.2 Kuarpay har rätt att när som helst byta ut Utrustningen mot annan likvärdig utrustning. Vid planerat utbyte av Utrustning ska Kunden aviseras i förväg.

4.3 Det åligger Kunden att tillse att Utrustningen vid var tid är i ett skick som är gott, funktionsdugligt och i övrigt väsentligen oförändrat (bortsett från normalt slitage) från det skick Utrustningen var i vid Leveransdagen, samt vårda och underhålla Utrustningen i enlighet med Föreskrifterna.

4.5 Kunden bär, oberoende av om eget vållande föreligger eller inte, ansvaret för förlust (stöld inbegripet) av eller skada på Utrustningen eller del av Utrustningen. Med skada på Utrustning likställs fall där Utrustningen har kommit i kontakt med vätska.

4.6 Om Kunden upptäcker eller fattar misstanke om fel i, förlust av, skada på, manipulation av eller ingrepp i Utrustningen ska Kunden omedelbart meddela Kuarpay.

4.7 Kunden har inte rätt att:

 1. pantsätta, vidareuthyra, sälja eller på annat sätt överlåta, förfoga över, förlora eller avhända sig nyttjanderätten över Utrustningen;
 2. utföra eller låta utföra ändringar av, ingrepp i eller tillägg till Utrustningen utan Kuarpays skriftliga medgivande;
 3. förena Utrustningen med Kundens lösa eller fasta egendom på sådant sätt att Kuarpays äganderätt äventyras.

4.8 Det åligger Kunden att tillse att för Utrustningen nödvändiga anslutningar, kommunikation och annan för Utrustningen nödvändig utrustning finns hos Kunden i enlighet med Kuarpays anvisningar.

All kommunikation med Utrustningen måste följa de format och anvisningar som Kuarpay vid var tid låter meddela Kunden.

4.9 Till Utrustningen får endast användas tillbehör och förbrukningsmaterial, samt anslutas sådan utrustning, mjukvara, uppkoppling och/eller anslutning som uppfyller de krav som föreskrivs i lag och

myndighetsföreskrifter, samt tillämplig säkerhets- och/eller teknisk standard, och vilka uttryckligen har godkänts av Kuarpay. Kunden svarar för alla kostnader som är förknippade med driften av

Utrustningen, inklusive kostnader för elektrisk ström, kommunikation och förbrukningsmaterial.

 

5 Licens och mjukvara m.m.

5.1 Genom Avtalet erhåller Kunden en till avtalstiden tidsbegränsad, icke-exklusiv, icke-överlåtbar och icke-vidareupplåtbar licens att nyttja Mjukvaran och tillhörande dokumentation tillsammans med Hårdvaran i Sverige. Licensen gäller så länge Kunden fullgör sin skyldighet att erlägga föreskriven Hyresavgift.

5.2 Om Utrustningen är integrerad med eller ansluten till Kundens egen, eller av tredje part tillhandahållen, utrustning eller mjukvara (exempelvis kassasystem) ska Kunden på egen bekostnad tillse att nödvändiga ändringar av sådan utrustning och/eller mjukvara sker i enlighet med Kuarpays anvisningar.

 

6 Immateriella rättigheter och intrång

6.1 All upphovsrätt (inklusive rätt till datorprogam, källkod, objektkod och algoritmer), varumärkesrätt, designrätt, patenträtt, uppfinningar och andra immateriella och/eller industriella rättigheter hänförliga till Utrustningen (och den i Utrustningen ingående Mjukvaran samt dokumentationen) innehas eller licensieras av Kuarpay. Genom Avtalet överförs inga sådana rättigheter till Kunden. Kunden har inte rätt att kopiera, distribuera, sälja, publicera, överlåta, hyra ut, låna ut, vidareupplåta, ändra, modifiera, eller på annat sätt förfoga över eller vidta någon åtgärd avseende den i Utrustningen ingående Mjukvaran. Kunden har inte heller rätt att ägna sig åt s.k. reverse engineering, dekompliering,

demontering eller på annat sätt försöka komma åt Mjukvarans källkod.
6.2 Kunden får inte avlägsna, ta bort, modifiera eller förändra något meddelande om Kuarpays eller annans upphovsrätt eller annan immateriell rätt till Mjukvaran från någon del av Utrustningen.

 

7 Rättslig åtgärd beträffande Utrustningen

Skulle under avtalstiden rättslig åtgärd vitas beträffande Utrustningen, såsom utmätning eller kvarstad, eller om Kunden försätts i konkurs, är Kunden skyldigt att för Kronofogdemyndigheten eller

konkursförvaltaren uppvisa Avtalet samt upplysa Kronofogdemyndigheten eller konkursförvaltaren om Kuarpays eller dess rättsinnehavares rätt till Utrustningen. Kunden är även skyldigt att omedelbart meddela Kuarpay om den av Kronofogdemyndigheten vidtagna åtgärden eller konkursbeslutet.

8 Hyresavgift och kostnader m.m.

8.1 ”Hyresavgiften” för Utrustningen anges i Avtalet och inkluderar hyra för Utrustningen samt licensavgift för Mjukvaran samt avgift för Supporttjänster. Alla andra kostnader och avgifter som sammanhänger med Utrustningen eller hyresförhållandet (exempelvis kostnader för tillbehör, eventuella

tilläggstjänster, försäkring, registrering, installation, kommunikation, skatter/avgifter, samt drift- och underhållskostnader) ingår såldes inte i Hyresavgiften. Priset för tillbehör och avgifterna för

eventuella tilläggstjänster framgår av Kuarpays vid var tid gällande prislista.

8.2 Skada på, förlust av eller hinder i användandet av Utrustningen befriar inte Kunden från dess skyldighet att erlägga Hyresavgiften.

8.3 Om betalning inte sker i rätt tid har Kuarpay rätt att låta stänga av Utrustningen till dess full betalning har erlagts. Sker avstängning vid upprepade tillfällen eller är Kunden i dröjsmål med betalning i mer än trettio (30) kalenderdagar får Kuarpay säga upp Avtalet till omedelbart upphörande i enlighet med punkt 11 nedan.

 

9 Ansvar för fel m.m.

9.1 Kuarpay ansvarar för fel i Utrustningen om sådant fel beror på att del eller komponent i Hårdvaran är defekt till följd av fel i tillverkning eller konstruktion. Kuarpay ansvarar dock inte för bristande funktionalitet eller fel i Utrustningen som förorsakats av:

 1. felaktig eller oaktsam användning eller hantering av Utrustningen, eller användning av Utrustningen i annat än avsett syfte;
 2. användning av Utrustningen i strid med Avtalet, dessa Särskilda villkor för funktionshyra;
 3. användning av Utrustningen tillsammans med utrustning, mjukvara etc. som inte har levererats eller uttryckligen godkänts av Kuarpay och uppdaterats i enlighet med Kuarpays anvisningar;
 4. användning av tillbehör eller förbrukningsmaterial som inte har levererats eller uttryckligen godkänts av Kuarpay;
 5. ändringar av, ingrepp i eller tillägg till Utrustningen som inte uttryckligen har godkänts av Kuarpay;
 6. yttre omständigheter såsom olyckor, skadegörelse, brand, fuktskada, kortslutning, blixtnedslag, fel eller variationer i strömtillförsel, fel, brister eller avbrott i kommunikationsnät, fel hos nätverksoperatörer, processorer eller tredje part eller andra omständigheter utanför Kuarpays kontroll;
 7. vållande av Kunden, dess personal eller tredje part.

9.2 Kuarpay ansvarar inte vid förlust (stöld inbegripet) av eller skada på Utrustningen eller del av Utrustningen. Med skada på Utrustning likställs fall där Utrustningen har kommit i kontakt med vätska.

9.3 Fel i Utrustningen ska omedelbart, dock senast trettio (30) kalenderdagar från det att Kunden blev eller borde ha blivit medveten om felet, anmälas till Kuarpays kundtjänst. När Kuarpay har mottagit felanmälan ska Kuarpay, förutsatt att felanmälan accepteras, ges tillfälle att efter eget gottfinnande låta avhjälpa felet genom att reparera eller byta ut felaktig Utrustning eller föreslå alternativa åtgärder för att avhjälpa felet i enlighet med vad som framgår av de Särskilda villkoren för service och support.

9.4 Kuarpays ansvar för bristande funktionalitet och fel i Utrustningen är begränsat till vad som anges i denna punkt 9. Kunden har inte rätt att göra gällande någon annan påföljd, såsom exempelvis hävning av Avtalet eller skadestånd. Kunden har inte heller rätt att innehålla betalning vid bristande funktionalitet eller fel i Utrustningen eller vid förlust av eller skada på Utrustningen.

10 Ansvarsbegränsningar

10.1 Kuarpay är under inga omständigheter skyldigt att ersätta skada som Utrustningen orsakat på annan egendom eller på person.

11 Förtida uppsägning

Kuarpay har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om:

 1. Kunden inte fullgör sina betalningar;
 2. Kunden utan giltigt skäl vägrar låta Kuarpay besiktiga Utrustningen;
 3. Kunden äventyrar Kuarpays eller annan rättsinnehavares rätt till Utrustningen eller värdet därav, exempelvis genom vanvård av eller olovligt förfogande över Utrustningen;
 4. omständighet enligt punkt 8.3 ovan föreligger, eller
 5. Kunden gör intrång i eller obehörigen nyttjar immateriella rättigheter avseende Utrustningen.

12 Konsekvens av Avtalets upphörande

12.1 Vid Avtalets upphörande (oavsett anledning) ska Utrustningen omgående, på Kundens bekostnad och risk, återsändas till Kuarpay i Utrustningens originalemballage. Är Utrustningen när denna mottas av Kuarpay inte i väsentligt oförändrat skick (med hänsyn tagen till normalt slitage) från vad den var på Leveransdagen har Kuarpay rätt att erhålla ersättning från Kunden motsvarande Utrustningens värdeminskning. Kundens samtliga skyldigheter enligt Avtalet vad gäller funktionshyra (inklusive skyldighet att erlägga Hyresavgift) kvarstår till dess att Kuarpay mottagit Utrustningen.

12.3 Vid Kuarpays uppsägning av Avtalet i förtid (dvs. i enlighet med punkt 11 ovan eller i enlighet med Avtalet i övrigt), har Kuarpay rätt att erhålla ersättning från Kunden motsvarande Hyresavgift och i förekommande fall andra avgifter hänförliga till Funktionshyran för den återstående avtalstiden. Om sådan uppsägning äger rum efter det att den initiala avtalstiden löpt ut, ska sådan ersättning uppgå till ett belopp motsvarande Hyresavgift samt i förekommande fall andra avgifter avseende Funktionshyran som Kunden annars skulle ha erlagt under den enligt Avtalet tillämpliga uppsägningstiden. Kuarpay har även rätt att erhålla ersättning från Kunden för samtliga kostnader som kan komma att belasta Kuarpay med anledningen av den förtida uppsägningen av Funktionshyran.

12.4 Vid uppsägning av Avtalet i förtid (oavsett anledning) är Kuarpay inte skyldigt att återbetala av Kunden erlagda förskottsbetalningar avseende Hyrsavgift eller i förekommande fall andra avgifter hänförliga till Funktionshyran.


 

KUARPAY  - SÄRSKILDA VILLKOR FÖR SERVICE OCH SUPPORT

1 Bakgrund

Dessa Särskilda villkor för service och support utgör del av det Avtal som ingåtts mellan Kuarpay och Kunden och reglerar Parternas mellanhavanden avseende Supporttjänsterna.

 

2 Kuarpays åtaganden

2.1 Kuarpay åtar sig att tillhandahålla Kunden Supporttjänster i enlighet med vad som anges i Avtalet och villkoren i dessa Särskilda villkor för service och support.

2.2 Kuarpay ska för att kunna utföra Supporttjänsterna med omsorg och på ett fackmannamässigt sätt ha en organisation med lämplig, kvalificerad och kompetent personal.

 

3 Supporttjänster

3.1 Supporttjänsten ”Grundsupport” innebär att Kunden har tillgång till support per telefon och e-post under arbetsdagar klockan 09.00-17.00  (”Supporttid”). Kuarpays kundtjänst svarar under Supporttiden på frågor och försöker avhjälpa problem och fel som rör Utrustningen (och den i Utrustningen ingående Mjukvaran).

I de fall problem med Utrustning inte kan avhjälpas per telefon eller via e-post har Kuarpay rätt att föreslå alternativa åtgärder för avhjälpande.

3.2 Supporttjänsten ”Utbytesservice” innebär att Kunden vid fel i Utrustningen kan anmäla detta till Kuarpays kundtjänst under Supporttiden. Om felet inte kan avhjälpas per telefon eller e-post sänder

Kuarpay likvärdig utrustning som utbytesenhet till Kunden. Utbytesenheten kommer normalt Kunden tillhanda inom tre (3) Bankdagar, beroende på leveranstider. Felaktig Utrustning ska omgående, på Kundens risk, återsändas till Kuarpay i Utrustningens originalemballage.

Om den felaktiga Utrustningen inte kommit Kuarpay tillhanda senast tio (10) arbetsdagar efter det att utbytesenhet skickats till Kunden har Kuarpay rätt att debitera Kunden med ett belopp motsvarande Utrustningens nypris samt frakt, enligt vid var tid gällande prislista. Om Kuarpay har tillhandahållit Kunden en utbytesenhet och visar det sig att Kuarpay inte ansvarar för felet i Utrustningen, har Kuarpay rätt att debitera Kunden för frakt samt samtliga kostnader

hänförliga till reparationen av Utrustningen, eller, om sådan reparation inte är ekonomiskt försvarbar, debitera Kunden med ett belopp motsvarande Utrustningens nypris, enligt vid var tid gällande prislista.

3.3 Kontaktuppgifter till Kuarpays kundtjänst samt mer detaljerad information om vad som ingår i Supporttjänsterna framgår av Kuarpays websida (www.kuarpay.com). Kuarpay har under avtalstiden rätt att ändra villkoren för eller omfattningen av Supporttjänsterna.

4 Kundens åtaganden

4.1 Kuarpays åtaganden enligt dessa Särskilda villkor för service och support förutsätter att Kunden (a) har fullgjort sin skyldighet att betala priser och avgifter enligt Avtalet, samt (b) är behjälplig vid Kuarpays felsökning och felavhjälpande samt eventuella andra service- och supportåtgärder som Kuarpay vidtar.

4.2 Vid fel i Utrustningen ska Kunden göra en felanmälan i vilken det ska anges hur felet yttrar sig.

4.3 Kunden ska på egen bekostnad ombesörja installation av utbytesenhet.

4.5 Kunden medger att Kuarpay använder ny, begagnad eller renoverad hårdvara (eller delar därav) för reparationer, alternativt skickar ny, begagnad eller renoverad funktionsduglig och likvärdig utbytesenhet till Kunden.

4.6 Har Kunden anmält fel i Utrustningen som det visar sig att Kuarpay inte är ansvarigt för eller har Kunden i övrigt föranlett åtgärd som inte omfattas av Avtalet har Kuarpay rätt att ta ut en administrativ avgift av Kunden

enligt vid var tid gällande prislista.

 

5 Övrigt

5.1 Vid utbyte av Utrustning ska Avtalet i tillämpliga delar omfatta utbytesenheten i stället för utbytt Utrustning.

Dataskydd

 
Vad är dataskyddsförordningen?
 
Dataskyddsförordningen eller GDPR efter engelskans General Data Protection Regulation är en EU-förordning som trädde i kraft den 25 maj 2018 och som reglerar hur personuppgifter får behandlas. I och med GDPR ersätts den svenska Personuppgiftslagen (PuL).
 
Läs mer om Dataskyddsförordningen hos Datainspektionen (länk till: Datainspektionen)


Vad är en personuppgift?
All information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysiskt levande person räknas som personuppgifter. Detta kan vara namn och personnummer, men även kontaktuppgifter och bilder.
 

Kuarpays dataskyddspolicy

 
Kuarpay hanterar främst bolagsuppgifter från juridiska personer (vilka ej omfattas av dataskyddsförordningen). I de fall vi behandlar personuppgifter har vi en dataskyddspolicy för att värna din personliga integritet. Genom att använda våra tjänster, varor och digitala kanaler (hemsidor och plattformar i sociala medier), samt ingå andra typer av avtal och kontrakt, godkänner du att vi använder dina personuppgifter på detta sätt.

Vår dataskyddspolicy gäller för information som vi behandlar om dig inom ramen för vår verksamhet och våra digitala kanaler. Våra digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa kanaler eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgifter och behandlingen av dessa som gäller för den aktuella sidan eller tjänsten.

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och har i detta syfte vidtagit lämpliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse.
 
Vilka personuppgifter behandlar vi?
 
Vi behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för oss att leverera våra varor och tjänster till dig. Detta inkluderar kontaktuppgifter såsom e-post, adress och telefon, men även namn och i förekommande fall personnummer (t.ex. för enskilda firmor eller för säker identifiering). Vidare kan vi komma att samla in tekniska data för de enheter där du använder våra tjänster och digitala kanaler; däribland IP-adress, unikt enhets-ID, webbläsartyp och cookieinformation (se Vad är cookies?, nedan). När du använder, besöker eller kommunicerar med oss genom våra digitala kanaler kan vi komma att samla in uppgifter om dig som namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och geografisk position. Om du anmäler dig till marknadsinformation, deltar i tävlingar och event eller liknande kan ytterligare personuppgifter som du väljer att lämna till oss behandlas.


Varför behandlar vi personuppgifter?

Vi behandlar personuppgifter för att kunna fullfölja vårt åtagande till dig som användare av våra produkter. För att vi ska kunna leverera tjänster och varor till dig, för att vi ska kunna identifiera dig, kommunicera med dig och för att i övrigt kunna administrera vår affärsrelation med dig. För att vi ska kunna underhålla, utveckla, testa och förbättra våra varor och tjänster. För att uppfylla lagkrav. I det fall du har gett ditt samtycke till att motta marknadsföringsinformation skickas sådan information till dig.  Dina personuppgifter kan komma att användas i direkt marknadsföring och kampanjer eller för att informera dig om andra produkter och tjänster som vi erbjuder och som kan vara av intresse för dig. Om du inte vill ta del av sådan information, vänligen kontakta oss på info@kuarpay.com

Vilka delar vi personuppgifter med?
 

Vi kan anlita externa samarbetspartners att utföra uppgifter för vår räkning, exempelvis att hjälpa till med marknadsföring, försäljning, analysera data och att tillhandahålla tjänster. Såsom Finansiell ID-Teknik BID AB (Bank ID) för inloggning och identifiering. Utförandet av dessa uppgifter kan innebära att våra samarbetspartners, både inom EU och utom EU, får tillgång till dina personuppgifter. Bolag som hanterar personuppgifter för vår räkning åläggs alltid att säkerställa en hög skyddsnivå för personuppgifterna. Vi kommer inte att sälja personuppgifter eller på annat sätt överföra dina personuppgifter i någon annan utsträckning än vad som beskrivits vår dataskyddspolicy.

Vad är cookies?

Cookies är enkelt uttryckt små textfiler som placeras på din dator eller mobiltelefon när du besöker en webbplats. Vi kan komma att använda cookies för att hjälpa våra digitala kanaler att känna igen din enhet och komma ihåg information om ditt besök (t.ex. önskat språk, teckenstorlek och andra inställningar). Du kan neka användningen av cookies genom att justera eller välja vissa inställningar i din webbläsare. Tänk på att du då kan förlora användbara funktioner av den digitala kanalen, personliga inställningar och ”kom-ihåg-mig-funktioner”.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

 
Vi sparar personuppgifter så länge laglig grund finns och som det behövs för att uppnå de ändamål som beskrivs i vår dataskyddspolicy eller så länge det krävs för att uppfylla kraven enligt annan lagstiftning, som t.ex. bokföringslagen. 
 
Vi uppdaterar denna dataskyddspolicy regelbundet för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. För att få tillgång till vilka personuppgifter vi har om dig, eller begära oss om att upphöra behandlingen av dina personuppgifter, ber vi dig kontakta oss. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter är Kuarpay AB.

info@kuarpay.com
Ange "Dataskydd" som ärende
 
Kuarpay AB
Attn: Dataskydd
Villavägen 7
752 36 Uppsala